A hitközség friss hírei

Viselkedjünk úgy, mint a menóra!

Közös törzsből ágaztak széjjel az arany menóra, egyes karja, akárcsak egy fatörzsnek az ágai. S így van ez az Isten-i teremtés csodálatos művében is. Miként a csírából, az egyszerű gyökérből csodaszép és pompázatos fa válik, akként a nagy világmindenség is végtelen birodalma a legkülönbözőbb fejlődési állapotoknak. De, minő hatalmas, hullámzása az ellentéteknek tölti be, borítja el ezt a nagy világmindenséget: világosság és sötétség, hegyek és völgyek, hideg és meleg, viruló édenek és puszta sivatagok. S így történt, hogy az ókornak, a kinyilatkoztatás egy-Isten-hitével meg nem világosodott, naív népei többféle, egymással ellentétes Isten-i hatalmak küzdőterének látták ezt az univerzumot.

De az emberek világa is, úgy az egész emberiségé, mint az egyedeké, hasonlóképpen színtere a legváltozatosabb jelenségeknek, a legélesebb ellentéteknek. Előttünk a világtörténelem, magaslataival és mélységeivel, diadal teljes csúcspontjaival és megdöbbentő örvényeivel. S az egyedeknek élete és sorsa szintén telítve van a legellentétesebb jelenségekkel. Jó- és balsors, fény és árnyék, öröm és szomorúság, reményteljesség és vigasztalan bánat. […]

Ezzel szemben a Szentély hétágú aranygyertyatartójának jelképes tanítása azt hirdeti, hogy miként a menórának hét karja egy közös törzsből ágazik széjjel, és a menórának jobb és baloldali lángjai a középső láng felé irányulnak, akként, úgy a nagy természetnek, mint az emberi világnak különböző változatokban dúskálkodó, ellentétes jelenségei szintén egy közös törzsnek hajtásai: az isteni akaratnak kifolyásai! […]

Isten plántálta a „jécer horá”, a földies vágyakozások éjszakákát az emberi kebelbe, hogy a jónak, nemesnek, igaznak, isteninek, mennyei fényességével oszlassa el azt a homályt, hogy világos nappalt varázsoljunk belsőnk templomába. Földi sorsunkat is Ő, az Egyetlenegy irányítja. A sorscsapások nevelő eszközök az Istenség jobbjában. „A te fenyítő vessződ és botod megvigasztalnak engem.” (Zsoltárok 23:4.) Tehát, mi is a középső láng, az Örökkévaló felé irányítsuk törekvéseinket, életünk menórájának összes lángját!

Fischer Mordche Efrájim Fischl zc”l sárospataki rabbi tanítása

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.