A hitközség friss hírei

Vigyázzunk házainkra s szőlőskertünkre!

A megtérés napjaiban, mely napok úgy szólnak hozzánk, mint egykor az Úr, a bűnös útra tévedt első emberhez: „hol vagy?” S Ádám azt felelte: „את קולך שמעתי בגל ואירא כי עירם אנכי ואחבא – szavadat hallottam s én félek, mert mezítelen vagyok”, mezítelen a jó cselekedetek s érdemek híján. A האזינו szakaszban olvassuk: „האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי – figyeljetek, ég, én beszélni akarok s hallja a föld ajkam szavait”. Szózatom egyaránt szól az előkelőkhöz, a Talmud-tudósokhoz, a magasabb osztályhoz (השמים), mint a közönséges, tanulatlan, egyszerű emberekhez (הארץ). 

Fel kell vennünk a harcot a bűnnel! Olyképpen, mint a Tórának a háború esetére vonatkozó előírása szerint, a kajhén a harc megkezdése előtt figyelmeztette a népet arra: „מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב – aki új házat épített s nem avatta fel, térjen vissza, nehogy más avassa fel.” Avatás alatt a Tóra és az erkölcs szellemében való avatást értjük, mert ez a ház, a családi biztonság alapja. Jaj annak, aki házát valláserkölcs nélkül építi fel.

A vallástörvények megszegésén nem alapulhat tartós boldogság. Ilyen családi házon megvalósul a szent ige: „יצבר ולא ידע מי אספם – halmoz, s nem tudja, ki fogja végleg betakarítani”, nem tudja, hogy a bűnös módon épített házat ki fogja felavatni! Ügyeljünk tehát, amelyik házban valami vallásilag javításra szorul, korrigáljuk, tegyünk תשובה-t!

A kajhén kihirdette továbbá azt: „אשר נטע כרם ולא חללו – aki szőlőt ültetett s nem szüretelt benne, térjen haza, nehogy más szüreteljen”. A szőlőültetvények a mi gyermekeink. Fájdalom látni, hogy vannak zsidó családok, akik gyermekeiket nem zsidó iskolába küldik, akik mellőzik a vallási oktatást. Vigyázni kell szőlőkertünkre, hogy ne kerüljenek a venyigékbe idegen s káros ojtások, hogy ne vesszenek el erkölcsileg az élet harcaiban (פן ימות במלחמה).

„מי האיש הירא ורך הלבב – aki fél s puha szívű, térjen vissza!” Rabbi Jajszé szerint az idézett tórai vers arra vonatkozik, vagyis az térjen vissza, „aki fél a kezei között lévő bűntől”. Ez azt jelenti, hogy akkor kell megtérnünk, amikor a bűn még a „kezeink között”, a hatalmunkban van, vagyis az első bűn elkövetése előtt. De annak utána már nehéz a megtérés, mert az első vétek vonzza a másikat (עברה גוררת עברה).

Ráv Sussmann Mordecháj Efrájim Fischl זצ”ל Kazinczy utcai rabbi 5692-ben elhangzott beszédének leirata alapján.

A kép illusztráció, tokaji látkép 1908-ból – fent jobb-középen az egykori nagyzsinagóga látható.

Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

 

MAOIH hírek
A hitközség friss hírei
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség hivatalos közleményei és legfrissebb hírei.